Статусы о том как ценности жизни

Добавлено: 16.10.2017, 08:27 / Просмотров: 72242

Главная страница сайта

Чтобы порадовать ваших друзей,
Мысль сформулировать точно.
Стаусы для социальных сетей
Пишем мы денно и нощно
Цитаты великих и фразы простых,
Стихи на разные темы.
Приколов много всяких смешных
Чтоб разукрасить все «стены»
По темам ищите, или по авторам
Новые статусы, лучшие.
Сайт «Миллион статусов» дарит ценности вам
Позитивную веру в грядущее!

̵Ед͝у̛ на м͜а͡ш͝и͜не,̶ ͟вс͡е ͏пешехо̷ды — к͟озлы͘. ̵И͝ду ͜п͡еш̢ко̶м͘,̕ ̷в̀с͟е ̡в͞од̧и͝лы̀ ́—̀ козл̧ы̶. Еду ̶н͞а͝ ̕в̧ело̧си̡п́еде, — ̡в̢а͟ще̡ ̧все̷ ͘к͞оз̵лы!́

̷Е͜сли̶ за͞сун͢у̕т̕ь ͡р͜у͢ку в̛ ͢б̵а͡нк͜у ́с с̵ерной ͜к͝ислот̷ой̧, ͞то ͜по͜ч͢у͜вств̢у̨еш́ь̡,̛ ч̛то̢ у ̨б̨а͜н̢ки͝ нет̛у д̡на͝.

̊̓̋̄̍ͫ̚Вͨ̑̏ͮт̅ͧͭ͒̈́о̆ͣ̌͋ͩ̉р̀ͪ̌̽ͤ͒о̅ͦ̐̚й ̑̾̍ͪ͒̍б͋ͤ̓р̓̍̆̀ͫ̄̔ак͋̉ ̄̽̈́-̎ͧͨ̃̈́̒ ̽̔ͥ̽э͌̏͛̈̏т̐̀ͧͧ͗ͤо͒ ̊͑̿̀ͥп̿о̏̓͒̐̅̄̍б͌ͭ̿ё̅ͣ͋д̍а̉̈́̃̂͋ на̇̄̎ͮ̾̽̚де͆ͬ̈́ͦ̍жͯ̇ͥ͌̄̓дͮͬ̅̈̌̈́ы̇ͬ̽̾ ̌̓̿̒̊͑̔нͫа̅́͂ͮ̇͐д̈̄ ͊ͥ̀̔ͪ͒зͦ͛дрͪ̈́̿͌̌ͩа̄̅ͧ͌ͣ̐в͐̅ы̽̈́ͬ͒м̆̎ͥ͛̓͋ ̈̅̒сͤͬ̉̃͐̽ͯмͤͮͫͥͫы̇сл̄о̑͐̋ͥ͒мͩ́ͯ̐ͬ͋͐.̀̓.̍̐ͧ͑ͧ.̍ͮͪͣ

Му҉жики то͜ ͞л̕ад̶но̴ жен̶я̕тся...̕ Чтоб̨ ́и͠м с̨т̨и͜рал͝и,͢ ͡у̢бир̢ал̨и͜,͡ г̕о̕т͡ови͢ли̧..̡. ̕А̀ б̷аб́ы̕ ̀т͢о ͏чё замуж ҉ломят̶с͢я?

Это какую ж͘е҉ ͜с̵ил͞у̛ в̀оли҉ ͟н͡ужн͝о̷ име҉т͝ь, чт̛о̡бы̷ дер̶жа͜т͞ь дом̕а а͝л̨к̛о͘г͝о͢ль ͜на͢ в͢с҉як͡ий͝ с̵л͞у̨ча̕й̧?͟ ̀У͝ м͢еня, напри̧м̕ер,̸ ̸в̵ся̷к͏и͡й̡ с̸луч͢а̶й́ н͢а̨с͡ту̕п̵а̷е͢т, ͘как̸ т̕ол͘ько до͠ма̨ п͜о͏явл̀я͞е͡т͢ся̛ алк͟оѓоль.͢..͘

̸Ск̛о͘лько ̷л̨юд͡я͏м н̛е̢ ̧д͞ов͜ер͢яй͢, ок͠а̴ж̶е͠т͞с͡я, ч̛то͝ ͏не͡ д̧о̵в͡е́р͞ят̡ь̴ над͘о͘ ͢было̷ ещё́ бо͝л̕ьше...̧

В̾͂̈̀ͮ ͯͪм̔и̨͗͊̆̔̚р̅̃̄̑̿е̨͊ ̋̃̀̀е͆̄̾щ͢е̉͝ ͯͭͭ̒̉͗̍т̈́̑ͩͨакͬ̎͋̂ ̾̐ͦ̔͢мͩ͒ͮ̇ͮнͣͧо̆͋̊̆͏го̇̏ͧ́ ̆̆̾̂̆̓̅͜гͩ̊̆̽͟р̓̄а̒̔ͦ́͂б͋л̨е͐ͥ̂ͥͧͥй͑̈́̇ͫ͛̂,̧ͤ̍̉̇͒ͯ ͤͮͩ̋н͐͌̍̄͜а̶̔̀ͩͯͣ͆ ͭ̍ͣͩͣ͆͏к̽̄҉оͮͦ̍ͦ̈ͫт͛̊̾ͪ̑ͣ͡о̊͗̆̂̚р̇̈́̒̾҉ыͦ̎̂̒еͥ̔ͨ̃ ͦн͌ͤ̍̽̊̚͠е͐̑͡ ̎̎ͯ̔͡с̓ͩ̐ͩ̓̌т̧̽͌у̓ͭ̓̍҉п̡̇ͮаͪ͑л̶̎ͨ͐̑̓͋͊а̓ͫ̈̆̑͌҉ ͨͪ͌ͣ̾̄̆н̊͛ͯ̇̆о͋г̨ͭ͆̆̒̽͑̓а̐͊ ͛͆̒͏ч̸̉ͥе̸л̴̿ͩ́͂̇̾͆овͣ̎ͧ̏͗̑е͐ͭ̔̎̒͘к̿ͧ̔̋͗͐а̂ͪͯ͌̎̆!̢ͯ͛̍̆

Е͜сл͞и ̢пр͞ил͜ожи͠ть̨ ̸ух̀о͏ ͘к̵ ̵с͜виде͝т̀е̢ль̨с̵т̢в͘у̴ о ͝б͏р̡а͞к̴е̧, то ̶можн́о̷ ̨у̧слы̕шат͠ь͞,͢ ̡к̵а͏к пл̶а͏ч̀ут̵ лу̴ч͜ш́ие̛ го̵д͘ы т҉вое̵й ̛ж͟и̛зн́и͢..͠.̵

̾ͤ̽̉ͤМͮͩ̿͋͐̚атͦ̇ͬ͊ͥ ̍̂̅ͥ͗̆̈-ͬ̎ͩͨ ӱ́̈н̂ͭͧи̍ͤ̽ͤв͑̌̂͂еͮ͌̈́р̓̽̄̌̑̂̃сͫ̓̐аͦͨ̂̚ль͋̉͊н͐͛͋͆ͬ̓о̽͗̚е̄ͦ̌̚ с̈́ͤ̿ͦͥ̔̏р͒̋͐ͪ̽ͮѐͪ̂ͨ̏ͨд̌̃с̇ͦ̾ͤт̓ͩͦв̽̇оͭ̉́͛ͨ ̏̈̈дͭ͗ͮͭ̀̒ͪл̌ͮͣя͋̎̓͋͑ ̐̈́̐̌͌в͂ͣ͋̽̑͂ы͛ͫ́̇̚р͌͛͛̾̿̊аͧ͊ж͛е̎̐̌ͥͣ̑ни͆́ͨ͂̏̉я ͒вс̑еͦ͐̅х̈́͗͒̌͒̄ ̊̔͌в̈́ͮ́͌̚иͪͭ̌͊̌ͤдͣ̽͐̉̍ͣо̋̚в ͆ͥэͪ̽͋̓мͧо̀ͧц͐̀ͣ̄̒ͧ̉ий.̄̌.̍̊ͣ.͋̈͋

С̷е̕го̀д͢н͞я по̨н͞я͘л ͘о́дн̷у ͞важ̢ну̶ю в͡ещ̢ь̧,̢ ͘ж̕е́н̷щ̶и̵н͡ы͝ ̨- они к̵ак̸ ч͞и҉п̡с́ы, ̛ну̸ и͞лѝ ͜к̢ол̕а.͡.͠. В͝р̕едн́ые,͞ ͠н̧о ̸о̀ч̛ень хоче҉тся!

С͔̅ͭͧ͆̚м̝͈̠͖ͫе̥͗̉̓ͬ͒̄̀х̳͛̉ͥ͐ ̪͉̪̬̜̌ͥ̃кͯͯ̾ͫ̀о͖̲͖̭̪̞̻н̼̬̙͙̲͗ͦ͌е͉̼̗͎̖̾ͩͥ̿̿ч̹̗̘ͪн̲̚о̰̼̲̲̙̹̗̎̄̽́ ̗л̫̂͐ͬͦ̿ͬӱ͉̭̩̫́̒͛ͮ̏ӵ̪̞̰͖̱͐̒ͣ͊ш̥̬̣͍͐̅̚е̳̱͍͍̃̈́͐ͤе̺͓̻̖̤̳̪ͫ̓̆̋͋ͫ ̗͊ͨ̋л͙͍͍͇̫̟̣͊ͣ̅̌̔͒͒е̜͎̹͋̄̆̓͛ͣ̚к̝̣͉ͫ̓а̥̞̮̼͗̀̉ͣр̬̙ͅс̦̗̱̗͔́т̗̖̬̳͔͉̒̾̒̔в͈̳̥̎͐̈́ͥ̑̀о̐,̞̀̚ ͉̝̪͔̪̏̈́̃̋н̪̙̙͎ͬ͑̌͊͆̓о̩͔̱̘͉̒͊ͬ̂̈́̈ ͈ͩ̉͗н̓ͮ̌̐е̣̦͆ͪ͆̀͌ ̹͇̰̫͈̹͑п̯̫̭͕̞̤͇̔͗̾̒̚р̱̜ͯ̊̓̋̍̆̐и̲̜͆̎ ͑͋̈́͛ͮ̚п̬͍̖̞̿ͧ̎̑͆͒о̻̬̹̮͇ͪ͆ͤͤн̬̭̟̜̠̠̾̿̈ͨо͈̤̜с̥̘ͧ̐ͭͩ̇ͩ̔е̹̪̟͇̌̅ͦ̓ͥͅ.̮͈̫̒͆̈͌.̰͎̮̦͔͖̾́ͧ̈.̞͍̈́̉͒̐̚

В̰̱̟̻̖ы͔̦͇͓͓͈̻́ ͕̹̻̰̤̺̘з̻̼͉̹̱а҉͙̥с́н̦̥ё͝т̷̠͉̼̰̠ͅе̴̺̪͍͎͈ ̫͉̠в̝̥͍д̢̟̼̫͓в͇͖͔̞̰͟о̗͉̺̘е̬̬ ͘б̹̮ы̟̩̻̺͎с̳̯̳̤тре̰̪͇̺̖͡е̢͕̩̲,̸͈̺͚̣̭ ̰̤͙̦͔̼̜͢ес̲̮̮̭͡ͅл̬͡и͠ ̵͇б̙͚͟ͅу̛д̣̯̼̲͞е̷т̡̲̭͕̠е̖ ̱̘̀с̪̀ч̮̠̝͈͟и̛̭̟т̼̠͓а͡т͕ͅь̺ ҉̖͉̯͓ͅп̤̱̘о̘̮͟ ̺͚̜͓̝͘д̱͔̥̠̰͎в̗́е͚̗͓͞ ̶̻̻̼͈ов̭͓ͅц͎͓ͅы͖ ̼̞̻̗̞̤̩͡с̯̖̱͖р̹̣̬̘̘а͉̤̮̩͠з̯̹͍̟̹̟у.̀.͉̦͉.̛

К̴раси̡ва̧я -̶ ͠это͡ к̴ог͞да̧ к͢ра͠сив̛а̨я́,̵ а̕ ͏н͏е҉ ̕ко̧г͢д̛а̷ гр̵удь в̶ы̡вал̶и̛в̢ае͠тс̨я̨ и́ ͢трус͢ы в̕и͏д͏н̧о

Я̧ Ва͜с ͢н̨е҉ з͏на͝ю̷. ̷В̧ы͢ мен̢я не ́зн̧аете.̸..͟ ̕д̶а̴вайт̀е͘ не б̢у͜д̶ем̴ ͠по͠ртить ̷наш͘и̛ идеа͏л̵ь̷н͟ые͏ о̢тно҉шен͟ия̢.̶

У̨ͥ̏ͤͮ͂ͩлͫ̇͆̈́͒ы͏б̢́аͧ̊̔я͋ͨ̉ͦ͝с̛̅̄̌̂ь̛̀̉ͣ͊ͪͫ,̵̈̅͛ͤ̑̅ͯ ͨ̓̋вӹ́͌͋̓͏ ͗̆̆ͥ̊̑д̽̂ͧ̚е̃ͬ͂л̇ͨ̌̍͆а̋͊̎̅͠еͧ̈́͛̐͐̂̚тͥͤ̓е̔̀ͤ̑ͪ̽ ̴̂́̽̒͂̑сͣ̌̽͑̑ͦ̕в͠оͥи͟ ͆҉зͣ͊̒͊̍уͣ͆̑̓̽б̀̿̉̿̽̉ͤ͏ы̢́̒ͫͤͤ ̒̓ͥб͌̚͠е͛ͨ̋̒͑͑̽з̛за̿̍́͠щ̈́иͦͩͥ͢тͬ͑͌̓̋н̽̚̕ы̋̅͘м̔ͬ͑ͤ̓ͪйͯ.̷͋ͧ̓̽ͥͫ.̶̆ͨ̊͗̋ͧ͑.̇͑

К͡ог̶д̀а ̢чел̸о̀в҉е҉ка кус̶ае͡т͢ ва͠мпи̕р̶, ͢то̨ ̢о̀н̷ ̢п͟р̛е͏в͏р͢ащает́с̢я в ͜ва̷м̧пи̵р̵а͜. ̵Ск͡л̡а͜дыв̢ает̀с́я͜ ̷та̀к̕о͡е о̧щ́у̨щен̡ие͠, ͟что̵ ҉в̴о͜к̸ру͠г̡ в͡с̷ех̡ п̵о͠ку̴с̕а͡л̛и̢ ба̷ра͠н̶ы̢!͏

Н͜е͡п͜ь҉ющ͜ий ч҉е̨л͡овек ͝в̛ ̶пр̡и͝нц͠ипе̧ вызы͜в̧ае̷т̕ подо̨зре͏н͞и͡е̛!͜

̂̎̆͗ͩͪОͮ̅ͯдͯ̊ͪ̔̔̒̓н͐ӥ́ͯͬ͆ ͌ͤ͑̂̂о̀ͮт̓̋̓̽̂͒дͣ͗ы̍̈̾̿ͨ̚х̋ͮ͛аю̌т͐̾͛ л͊̊̈́͋е̚т͋̑о̌ͣм̄,̍ͧ̾ ̂͋д̊̓рͩ̄ͩ̂̅͑у̂ͬ̏̚гй͗ͤͮе̌̂̓̒ͫ̋ͭ ̀̾̈̂-̓̂̏̈́͂́̀ ̇̅̑ͫ̇̓̑та̂̓ͥ͑м̆̎,ͦ ͬ̿̓гͨ̊̃д̍̔̾̂ё́̍̊͛̋ ͊̍ͥ͌л̓ͦ͑ͬ̈е̾͒́̍͐̾тоͯ̏̾͋.͛̑.ͮ̃ͨͬ.

̶̗̥̗̣П̼̬͍͔͔̠̜͠о̙̞̱͎с͖̱͚̟͍͘л̸͔̮̘̫̪ͅе̜͈̮͈̼ ̨̬т̶о̩̻̥̫́г̬̹̝͔̙̻͚͡о͈̗̩̫͎,͈̮̪̼̙̘̬ ͔͞к̯̗а̘̦͙̞к ̝м̦̦е́ч̺т̖̞̮͓̭ы̺̥͉̫̻͜ с͍͔̥̪͞б̫ы̷͔͈̰̗̝в̯̦а̫͙̮̟ю͜т̭с̹̬̘̪я̫̘̝̪͢,̝ ̭̬̫͖͞я̴͙̭̯ ͕͇̗̯̼͙о̫̤̠̼ͅб̫͕̣͉̥̻̗ы̵̲̙̩̳ч̡͇̱̦̥̫н̛̲̩͇̹о҉̜ͅ ̧̰͚̪̤п̵̹̟͍͓̖р̺̫̜̫̫̣о̳̩с̠ы͖̹͉̗̟͎п̱͉̰̠̩͔́а̨ю̝̟̜͖͙̦̦͠с͈̦̗̺̩ь..̛͎̝̬̠̠͓̪.̟̼͈͕̳̳͍
.

͑ͯӮс͋̂ͯ͌ͫ̚л͗̆̉ы̂ͪ̋ш̆̒ͮ̎̊а͋ͤ̽̉̅̎в͋̒͌ͩ̉ ̎̊ͦͣͫмͭ̍̋̚̚о̒ͤͭ̏ӣ ͌̽̍̅ж͗̓͛̈͊͗̿е̌ͩ̉̌л̌а͛͑ͦнͣ̊͋̂͗̂иͣ̚яͬ̈́,̂ͭ̔ ͦͫз̒̒͌ͪ̇ͤͤоͦ͂̎л̇ͬот̅̌а̔̈́яͤ͆ͦͦ̊͒ ͫ̂̒̇̚̚рыͯ̓ͮͥ̂б̉͗͊̄ͯͫͣк̅ͣ̈́̽̃̅а ̒ͩ̉͆̑сде͐̔л̃аͪ̎л̋ͦа̊͑̂̔̔̈̈ ͫ̍̋̐̍͊̒в͌́͌и͌̆ͩ̌̚дͩ̾,ͪͦ̽ͯ̿ ӵ́т͗о̃ ͒̽͂сͫ̿д̽́о̎хͣлͮ̔̊ͫͩ̾а̾̈ͨ. ̂

̼̠̠͉͕͕̥С̯͚̤͖͕е͍̜г̘͙͕̲̗̱о̖͖дн͕̭͚͙̮я̘̝̜̳͚͉ͅ ͉̝̱̜я̦̝̫̬̙͓ ̦̗ͅб̦̖̻̫͕͙̰о̮̯р͇̟͎о̯͖͓̻̹̬̣лся̰̠̺̞̠̭̩ ͍͖͓̳͙̺ͅс ̬̮͇͕͇͓̭т̫̖̹̗̳у̱̙̣͖̟̻̬п̫̤͕̲̝о̬̟̥̣̳͙̣с̫̯̩т̩͔͎ь̝̺̬̘͙ю̺͈͈̻̪̻.̗̦̦͚̬̠̣ ̱̗̠̗И͉͔̭ ̟т̗͎͓̤̙̯уп̼̘̣о͕̳̺ст͓̺̠̠̪ь̙̺̣̟ͅ ̪͖̹̜п̳̜̳̼̫͇ͅо̙̫̪̣б̗ͅе̲͙̗̲̳͓ͅд͖̠̥и̫л̮̬̭̤͍ͅͅа̩̠̘͖.͈̺ ͙̪͎

В п̨с͝и̕х̧у̡ш̕ке҉ ͠кри͏к ͘из҉ ͟п̧ал̡а͞т͜ы:͞ ҉Я ̴п͜о͢сла͜н̢н̛и͠к бо̡г͢а!!, ̴и к͠рик̕ и͞з̛ ҉друг̡о̀й: ̨Я ̧никог͟о не ̀пос̕ы̶ла͟л͏

Я по͠м̀н͞ю͡ чу͜дн͟о͏е̨ мгнове̵нье̢ ̨мне п̷одклю̴ч͜или͡ ͟и͜нте̴рн̧ет͞ и̵ п͞о͏сле это̡г̨о ̶мг̷новень҉я̸ меня̸ ͏в͏ р̢е͘ал͝ьно͟й ̧жиз̸ни̸ н͢ѐт!̕ ̵

Д̨у̵р͟а̛к̛ов̡ на̨ ̀с͠в͜ете ̸н͠е͝ о̢че̶н͠ь̵ м͏н͟ог͏о̛, н͜о̸ о̀ни̛ ̡ра̕сс́тавл͝ены ̸так ̢грам̕отно, ч͟то ̸в́с͝тр́ечаю́тся на̷ ̢ка̡жд̢ом͟ ша̀г̨у̛

П̳̠͔͘ри̷̳̟в̷̣̼̯̠̯е̭т̡̱̭̞̱,̟̟͝ ̲̰͘п̳̻͙̲̱̖̼р̠̪͈̯̯о̤̦̼̮б̘͙л̪͍̼ͅͅе̬͜м̩͙͢ы͖̬̦̬̼ͅ.͉̳̲̙̟ ͇̖͇Я̣̣͓̮͝ ͓͚͍̗͍̀в̷̯̦͖͙͈̮а̰̺̫͔͓ͅс̙͍̦ ̙ж̼͉̠̦̜͉̠д͓̹̬͙̼͠а̭л̦̠̟̳̩.̟̖̥̦͎̫̱ ̲̪̱̗̭За̟̫̗̮ͅх̹̯̭̘͍͇о͟д̱и̻̠̮̲̝͎т̡͉̤͎̻͎е̱̞͓̫̞͢,͓̣͇ ͙͓̞͓̙̝̜ч̫͉̖͝ё̻̝̰̩̼͉͚ ̳̘̗̹̲̜к̡а͜к͚̥͎̺̥̣ͅ ͍̮̘͇̰͡н̕е ̶̳̯͕р̪̻͡о͔̩д̺̤͚н̨͖̟̣͔ы̸̤̟е̙̠̠͉̪̜͟-т́о̻̝̻̦͍ͅ.͓͖̬͚͟.̖͔̯̥.̦͔̮̩̜̦͟
̥

͘Д͠е̢н͟ь̴ на̴ча̶л͞с͞я ̡вро͘дѐ ̕б̢ы͝ ̶нѐп͠л͝о̶хо͘, ̢н͢о̷ н̶а ͝в͟с̴як̷ий ̷с͠луч́а͜й.͢.. лучш͏е ͡в̴ы̢пит͜ь̶.͏.͜.

Б̸ы͡в͏аю͞т та͝к̸ие̷ ̨уд̨ивите̶льн̕ые̧ ͡л̴и͢ц̛а͏,̵ ͢ми̷мо ͝к͡о̵т̛о͡р̵ых ̸нѐв҉оз́м́ож͡н͝о̷ про́йти ̀-͢ н͞адо̶ ̷об҉яз͝а̵т̶е͟ль̀н̡о ос͏т͢ано̧в͝и̴т̶ь̶ся и д͟ать͘ ͡в͜ мо̨рд̧у͢...̨

На̋͛ͬг͋̚лͬ̂͑̑̀̈́͊а͐̋́я̃ ̀̽м͐͗ӧ́̈́ͯрд̎ͦ͊̍͑а̉̃ͨ͐̚̚.ͦ̀̌ͦ ͮ̌̄͗В͛ͥ̄̀͒̈́о̐̇̍̎ͭͩͮт ͌ͨͪсек̆ͫ̃͛р͆͊̔̈̔ͬе̐͐ͧ̈ͯтͤ̉̇ͮ ͑̉͑̀͂̆ͯм́͂оͯейͤ̉ ́̄ͬ̋пр̈̉̌͊ͧͧи͆̃ͪ͆͐͊͊вͩ̇̚л̓̇͗е̏̉̍ͥͦ͌кͫ̆͑̒ͤаͬ̌ͣ̉те̃̌ͣ̐̆̀̉лͤ͑ͣь̀̽ͥ̿͂ͤͤн̅̃ͦ̆ͭо͛ͪ̈́ͧсͫ͛̇т̍ͨ̌ͩ̎иͬ̇͑͐

П̀̂ͬо̄͌҉м̂̎ͦͮͩ́о̇̈́͋͑ͩͯͭгаͧ͐ͦ̊͆ͭͭ͞я̂ ͣ̄͐̓̚ле̢̿н̍ͧͥ̏ͣͦ͌ӣͨ͊̏ͬ͊ͫвом̔̕у̍͛ͬ̐͂̊̾,͆ͬ̓ ͆͏тͯ̂͏ы̂̿̄̅ͨ̈ ̡ͩ̄̏ͦ̄п̎̓̊̎ͤ͆ͬо̢ͭмоͭ͛̊ͮ͊ͭͫ͡г̉ͮ̎ͧаͮ҉ё̄̄͌͘ш̨̔͗ͬͮ͛ь̵ͫͮ͑̇ ̾͗̂ͨе̂̽͛̚м̽ͬ͒͆̿͋у͢ ͭв͒ͣͪз͆̔͋̇ͫͥ͌оͤ͐͏б͑̊̅̆рͬͯͪ̔̏͆҉а͒т̏ͩͦ͠ь̈̉ͤ͌̅͏с͒̑͆я͛̂́̄ ̨̈́̏ͪ̉т̵ͭеͫ̓ͦ͗ͬͥ̚б̵ͨе͑ͦ ͐ͩ͒н͐̍̓ͦ́͡а̐̽͐ͧ̀̅̕ ͆̋̀ш̓͘е̓͗ͩ̓ю̢̾

Воо̕бщ̸е҉-то͘, я͢ пь̶ю м̴а͏л҉о͠ ҉-̨ в̡с͢ег̷о͝ ̛гр́ам̛м͞ 1͡0͘0̛,̧ а͞ ͡по͡с̴л͝е 1̧00 гр̢а̷м̧м͡ ̢во ͏м̶н͢е͡ п҉р҉осыпа͏ет̀ся д̡ругой̨ ч͏е̵л͘о͜в̡ек͏. Во̢т ͜о̷н͜ ̛бу̵ха̕е͜т,͘ т́а̷к̷ бух͞ае̧т͝.͏

ТОП статусы о том как ценности жизни пользователей

© 2011-2017. Статусы, цитаты, афоризмы и пословицы. Раздел «Статусы».
При использовании материалов сайта активная ссылка на сайт MillionStatusov.ru обязательна!
Контакты:

ВходРекомендуем посмотреть ещё:


Закрыть ... [X]

Казино Вулкан: официальный сайт Русского Вулкана Вибромоторы своими руками


Статусы о том как ценности жизни Прикольные статусы про день рождения для
Статусы о том как ценности жизни Шпаргалка: Предмет и объект социологии
Статусы о том как ценности жизни Омар Хайям - мудрости жизни (цитаты)
Статусы о том как ценности жизни Любовь описание чувства
Статусы о том как ценности жизни Здоровье Википедия
Статусы о том как ценности жизни Статусы про семью
Статусы о том как ценности жизни Quot;Квалификационный справочник профессий рабочих, которым


ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ